مقاله اسناد تعديل كننده رابطه باور به دنياي عادلانه با واكنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اسناد تعديل كننده رابطه باور به دنياي عادلانه با واكنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسناد
مقاله دردسرآفريني
مقاله باور به دنياي عادلانه
مقاله واكنش پرخاشگرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: واثقي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نقش تعديل كننده اسناد در رابطه باور به دنياي عادلانه و واكنش پرخاشگرانه در دانش آموزان دختر.
روش: جامعه آماري پژوهش شامل دختران يک هنرستان در شهر اصفهان (۳۶۰ نفر) بود كه از بين آنها ۱۸۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي در سه موقعيت اسنادي خصمانه، دوستانه و مبهم (هر گروه ۶۰ نفر) جاي داده شدند. اسناددهي دانش آموزان هر سه گروه برحسب سه سناريوي موقعيتي دستكاري شد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از: مقياس باور به دنياي عادلانه براي خود (هشت سووال)، مقياس باور به دنياي عادلانه براي ديگران (هشت سووال)، دردسرآفريني (سه سووال )، واكنش پرخاشگرانه (دوسووال) و پرسشنامه مطلوب نمايي اجتماعي (شش سووال). براي وارد كردن متغير اسناد موقعيتي (خصمانه، دوستانه، و مبهم) به تحليل ها از كدگذاري متضاد استفاده شد. يافته هاي پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي تحليل شدند.
يافته ها: شواهد حاصل از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي نشان دادند كه متغير اسناد موقعيتي (خصمانه =۱، دوستانه=۱- و مبهم=۰) و دردسرآفريني (پايين و بالا) قادرند رابطه ميان باور به دنياي عادلانه براي خود و ديگران و واكنش پرخاشگرانه را تعديل کنند. شواهد رگرسيون هاي جداگانه براي دردسرآفريني پايين و بالا، برحسب سه موقعيت خصمانه، دوستانه و مبهم حاکي از آن بود كه در دردسرآفريني زياد، باور به دنياي عادلانه براي خود و ديگران با واكنش پرخاشگرانه در گروه اسناد خصمانه رابطه مثبت دارد، ولي در دردسر آفريني پايين و موقعيت دوستانه و مبهم اين روابط منفي هستند.
نتيجه گيري: اسناد از زمره عناصر شناختي است كه واكنش افراد را به موقعيت هاي مختلف تعيين مي كند. به ويژه وقتي که به خصومت و عمدي بودن رفتار فردي كه باعث ناكامي شده اسناددهي مي شود، باورهايي نظير باور به دنياي عادلانه، در خدمت نوع اسناددهي و ويژگي هاي فردي افراد، نقش دوگانه و متضاد مي يابند.