سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
مهتاب فهیمی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند جیرود در برش چینه شناسی شمال دروار , غرب دامغان، با ناپیوستگی فرسایشی مشخص روی سازند میلا ( کامبرین بالایی _ اردویسین زیرین ) و ا حتمالا " ب ا ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند مبارک ( کربونیفر زیرین ) قراردارد . ان واع مختلف پالینومورف با درجه حفظ شدگی نسبتا " خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارد . اسپورها نسبت به سایر گروه ها از فراوانی و تنوع قابل ملاحظه ای بر خور دارند و میکروفیتوپلانکتون های دریایی شامل اکریتارک ها و پرازینوفیتها از نظر کمی در رتبه بعدی نسبت به اسپور ها قرار دارند . ع لاوه بر این , نمونه هایی از اسکلوکودونت ها و بقایای مربوط به آوند های گیاهی نیز در نمونه های مطالعه شده وجود دارند . با توجه به وجود پا لینومورف های دارای گسترش چینه شناسی مشخص مانند Geminospora lemurata , Retispora lepidophyta , Unellium lunatum , Tornacia sarjeantii Chomotriletes vedugensis , Cymatiosphaera perimembrana , سازند جیرود دربرش چینه شناسی مورد مطالعه به دونین پسین ( فرازنین – فامنین ) نسبت داده میشود . حض ور گونه در نمونه های مربوط به قسمت بالایی برش مورد مطالعه , با Retispora lepidophyta شاخص توجه به گسترش چینه شناسی جهانی این میوسپور , در تعیین مرز دون ین – کربونیفر دارای اهمیت میباشد . وج ود پالینومورف های دریایی ( اکریتارکها , پرازینوفیت ها و اسکلوکودونت ها ) به همراه اسپورهای فراوان تولید شده توسط گیاهان خشکی نشان میدهد رسوبات سازند جیرود در برش چینه شناسی دروار در محیط دریایی کم عمق و نزدیک به ساحل نهشته شده اند . وجود Geminospora,lemurata تقریبا " در تمامی نمونه های مطالعه شده , م عرف وجود ژیمنوسپرم های اولیه (progymnosperm) و فراوانی گونه هایی از جنس های Verrucosisporites و Convolutispora نشان دهنده وجود وابستگان سرخس ها (Fern allies) در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه می باشد