سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حکمت نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، ایران
ناصر قاسم آقایی –

چکیده:

اینترنت یکی از منابع عظیم اطلاعاتی است که برای استخراج و تبادل دانش از آن استفاده میشود؛ اما پراکندگی اطلاعات ونبود سیستمی متمرکز برای دستیابی به دانش تخصصی، به همراه تنوع زیاد اطلاعات همواره مشکلی برای استفاده آسان کاربران از اینمنابع بوده است. در این مقاله به معرفی و بررسی اسکادو میپردازیم که برای هدفمند کردن اشتراک دانش در میان انسان و عام لهای هوشمند طراحی شده است. از جمله نقشهای عامل بهعنوان نماینده انسان خبره میتوان به ایجاد ارتباطات وسیع، ازبین بردن محدودیتهای زمانی -مکانی انسان و استفاده از قدرت استدلال خود عامل اشاره کرد. کاربران و عاملها با ایجاد و استفاده همزمان ازیک پایگا هآنتولوژی سلسله مراتبی با دامنههای تخصصی، به اشتراک دانش میپردازند؛ این پایگاه با داشتن نقش محوری در سیستم، امکانات جدیدی مانند استفاده اشتراکی انسان و عامل از آنتولوژی و مدیریت پیشگیری از تغییرات آنتولوژی را نسبت به سایر سرویس دهندگان آنتولوژی بهوجود میآورد. در این سیستم از ابزارJADEبرای فعالیت عاملهاCmapTools برای ایجاد و استفاده اشتراکی ازپایگاه آنتولوژیProtegeبرای مدیریت آنتولوژی و از پلاگینهای خاص آن مانندJessTab, Beangenerator, JadeJessProtege برایارتباطات میانJessبهعنوان موتور استنتاج در پایگا هدانش عامل، با محیطJade استفاده میشود.