سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرحسین سلاخ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدحسین وطنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدمهدی خطیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

باتوجه به اهمیت اسکان آسیب دیدگان منطقه حادثه و سروسامان دادن به امور زندگی روز مره آنها و بهینـه سـازی و به سامان نمودن رویة زندگی آنها اسکان اضطراری اهمیت ویژه می یابد .
دراین مقاله سعی شده تا اولین اطلاعات در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد . در بخش مقدمه نیاز به شناخت موضوع اصلی بحث ، توضیح داده شده و سعی شده تا توجه خواننده را به این موضوع جلـب نمایـد . ضـمن بررسـی مـشکلات بـه ارائـه راهکارهایی در جهت اینکه در حوادث و سوانح بهترین اسکان اضطراری را اجرا نمود می پردازد . متن : در فصل نخست در مورد چادر و انواع آن و همچنین معایب و مزایای چادر به عنوان اولین و در دسترس تـرین سـر پنـاه بحث به میان آمده است . در فصل دوم در خصوص اردوگاه صحبت شده که این فصل به ۵ بخش تقسیم شده است . دربخش الف در خـصوص اردوگـاه وانتخاب موقعیت مناسب در خصوص برپایی اردوگاه توضیح داده شده و تثبیت منطقةحادثه از نظر تجدید بـلا و رفـع نیازهـای ثانویه مورد توجه قرار گرفته است . در بخش ب انواع اردوگاه از نظر دو پارامتر بسیار مهم یعنی زمان برپایی و نقشة قابل اجرا مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه است .
حداقل امکانات ،لوازم و تĤسیسات مورد نیاز در اردوگاه موضوع بخش ج می باشد . موارد لازم جهت رعایت جوانب و موضوعات پیرامون اردوگاه موضوع بخش د خواهد بود .
در بخش ه مهمترین موضوع در اردوگاه که بهداشت و بیماری های شایع در منطقةحادثه است، به جریان ایمن سـازی و دفـن زباله ها و بهداشت محیط و موضوعاتی مانند کنترل حشرات و جوندگان و انواع بیماریهای شایع و اقدامات اولیه در مقابله با آنها پرداخته شده است . در پایان ج مع بندی مطالب و بحث نهایی ونتیجه گیری عنوان شده و امید است تا در حوادث و سـوانح آینـده بتـوان بهتـرین اسکان اضطراری را اجرا نمود . نتیجه گیری : با توجه به مباحث ارائه شده می توان نتیجه گرفت : چادر ،قدیمی ترین و راحت ترین سر پناه سریع الاحداث می باشد . به همین د لیل از نظر امدادی بهترین نوع سر پناه در شرایط اضطراری است . که می توان به سهولت در مناطق مورد نیاز جهت اسکان موقت افراد آسیب دیده در سوانح طبیعی وغیر طبیعی نمود .