مقاله اسکان غير رسمي، ناهنجاري هاي شهري و راهکارهاي تعديل آن نمونه موردي: شهرک توحيد بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۵۶ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: اسکان غير رسمي، ناهنجاري هاي شهري و راهکارهاي تعديل آن نمونه موردي: شهرک توحيد بندرعباس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکان غير رسمي
مقاله ساماندهي
مقاله توانمند سازي
مقاله بندرعباس
مقاله شهرک توحيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاك پور براتعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوندزاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رستم گوراني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سرخ كمال كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسکان غير رسمي از جمله پديده هايي است که به دنبال تحولات ساختاري و بروز مسایل و مشکلات اقتصادي-اجتماعي مانند جريان سريع شهرنشيني و مهاجرت هاي روستايي لجام گسيخته در بيشتر کشورهاي جهان بويژه کشورهاي جهان سوم پديدار گرديده است. از آنجا که اين پديده در زمينه اي از عوامل فراتر از مکان شکل و گسترش يافته و متقابلا بر محيطي فراتر از آن نيز تاثير مي گذارد، چاره جويي اين مساله به سياست گذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلکه در سطح ملي نياز دارد. با توجه به اين نگرش، در اين پژوهش، ابتدا نگرشي بر ديدگاه تئوريک موضوع و شکل گيري اين پديده در جهان داشته سپس ويژگي هاي ساختاري اسکان غير رسمي در ايران را با مطالعه روي نمونه، شهرک توحيد شهر بندرعباس، در راستاي ساماندهي و برخورد با اين مساله مورد تبيين قرار مي دهد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي-تحليلي بوده و يافته هاي کلي تحقيق عبارتند از: ۱-موفقيت ساماندهي اسکان غير رسمي در گرو اتخاذ سياست هاي ملي مرتبط با موضوع براي رفع عدم تعادل هاي ساختاري جوامع شهري است. ۲-اولويت داشتن سياست ساماندهي در محل با تاکيد بر راهبرد توانمند سازي در سال هاي اخير با توجه به عدم موفقيت سياست هاي ديگر تجربه شده، حتي در حادترين مناطق اسکان غير رسمي بويژه از لحاظ شرايط طبيعي و توپوگرافي، دوري از شهر و… ۳-ميزان موفقيت سياست هاي فوق در گرو حمايت هاي اوليه و پشتيبان دولت و نهادهاي مديريت شهري مي باشد.