سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا نیکوسرشت – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیبعی کرمانشاه
حمید دهقانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رضاقلی میرفخرایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
گودرز نجفیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور دسته بندی لاین های گندم نان بر اساس زیر واحدهای گلوتنین با وزن مو لکولی بالا ، تعداد ٦٠ لاین پیشرفته گندم آبی مناطق معتدل کشور مورد استفاده قرار گرفت . از روش SDS-PAGE برای تفکیک زیرواحدهای گلوتنین استفاده شد و تعداد ٣ زیرواحد در مکان ژنی Glu-A1، و ۵ زیرواحد در مکان ژنی Glu-B1 و تعداد ٢ زیر واحد در مکان ژنی Glu-D1 شناسایی شدند . در تجزیه کلاستر ١٧ گروه (Electrophoretical Profile) در فاصله ژنتیکی ٥ بدست آمد که لاین های داخل هر گروه دارای تر کیبات آللی یکسانی بودند . گروه دهم فقط شامل لاین شماره ١٠ بود که با داشتن زیر واحدهای ۱، ۱۸+۱۷ و ۱۰+۵ در جایگاه های ژنی سه گانه، بهترین تر کیب آللی را دارا بود . ٧ گروه در فاصله ژنتیکی ۱۵/۱ بدست آمد که لاین ها ی موجود در هر گروه در دو جایگاه ژنی دارای زیر واحدهای مشتر ک و در یک جایگاه ژنی دارای زیر واحدهای متفاوتی هستند. لاین های موجود در گروههای سوم با زیرواحد مشتر ک * ٢، گروه چهارم با زیرواحد مشتر ک ۱۸+۱۷، گروه ششم با زیرواحد مشتر ک ١ و گروه هفتم با زیر واحد مشتر ک ۱۰+۵ را می توان در برنامه های به نژادی و بدست آوردن نتاج با کیفیت نانوایی بالا مورد استفاده قرار داد.