مقاله اشتغال دانشجويان: رابطه بين شبكه روابط اجتماعي و وضعيت شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اشتغال دانشجويان: رابطه بين شبكه روابط اجتماعي و وضعيت شغلي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط اجتماعي
مقاله وضعيت شغلي
مقاله فرصت هاي شغلي
مقاله موفقيت شغلي
مقاله دست يابي به شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم آزاده منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان دهنوي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي رابطه بين شبکه روابط اجتماعي و وضعيت شغلي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي تهران مي پردازد. شبكه روابط اجتماعي به عنوان يكي از مبين هاي دسترسي به فرصت هاي اجتماعي و از جمله فرصت هاي شغلي در نظريات بسياري مطرح گرديده است. از اين جهت بررسي آن در ميان جمعيتي كه ميزان بيكاري آن بنا به گفته صاحب نظران بيش از ساير گروه هاي تحصيلي است واجد اهميت و ضرورت مي گردد. وضعيت شغلي با ابعاد فرصت هاي ايجاد شده براي دست يابي به مشاغل متناسب با تحصيلات و تخصصي و امكان موفقيت در آن يكي از سازه هايي است كه تغييرات آن توسط نظريه پردازان شبكه هاي روابط اجتماعي مثل لين، بارت و به طور خاص و براي اين تحقيق گرانوويتر و ولمن مورد بررسي نظري قرار گرفته است و بدين جهت در اين مقاله مبنا و چارچوب نظري تحقيق را تشكيل مي دهد. روش پژوهش در اين مطالعه پيمايش و اطلاعات از طريق پرسش نامه از ميان دانشجويان دانشگاه هاي تهران، تربيت مدرس و شهيد بهشتي جمع آوري شده است. با روش نمونه گيري سهميه اي و حجم نمونه اي با تعداد ۲۱۰ نفر، متغيرهاي اين پژوهش مورد سنجش قرار گرفته اند. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه به طور كلي شبكه روابط اجتماعي با وضعيت شغلي دانشجويان داراي رابطه اي مثبت است و در اين ميان نقش تعاملات اجتماعي بيش از ساختار، حمايت ها و روابط رسمي و غير رسمي مي باشد.