مقاله اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۲۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال پذيري ادراک شده
مقاله مهارتهاي آمادگي شغلي
مقاله دانشجوي کشاورزي
مقاله استانهاي غرب
مقاله تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: باراني شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر عوامل موثر بر ميزان اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان سال آخر دانشکده هاي کشاورزي استانهاي غرب کشور در سال ۱۳۸۸ بررسي شد. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران  274 (Bartlett & et all., 2001) نفر تعيين گرديد. به منظور تحليل توصيفي، از ميانگين و انحراف معيار و براي تحليل استنباطي نيز از آزمونهاي t، تحليل واريانس و تحليل مسير استفاده شد.
بر اساس يافته ها، ميزان اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي در حد متوسطي ارزيابي گرديد. بين ميزان اشتغال پذيري دانشجويان گرايشهاي مختلف کشاورزي از ديدگاه دانشجويان و ميزان وجود مهارتهاي آمادگي شغلي، به تفکيک جنسيت و محل تولد، تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل مسير نيز نشان داد که ميزان وجود مهارتهاي آمادگي شغلي، ديدگاه نسبت به دانشکده محل تحصيل و انتظارات تحصيلي به ترتيب، بيشترين تاثير را در ميزان اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان دارند.