سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهین جانی قربان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

چکیده:

مدیریت صحیح منابع طبیعی و محیط زیست بی شناخت علمی و همه جانبه آن امکان پذیر نیست.لذا ضروری است متخصصین و برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه با شناخت صحیح اصول اکولوژیک، از جمله شناخت گیاهانی که با شرایط اکولوژیک منطقه سازگارند، هنر حفظ طبیعت را بکار بندند. در این بررسی گیاه اشنان که می تواند در احیاء بعضی از مناطق کویری مورد استفاده قرار گیرد، از منطقه گاوخونی جمع آوری و پس از شناسایی و نامگذاری دقیق علمی به مواردی از قبیل خصوصیات گیاهشناسی، فنولوژی، خاک و اقلیم آن توجه شده است.ابتدا نمونه ها از منطقه جمع آوری و هر باریوم منتقل گردید و با استفاده از فلورها و منابع مختلف شناسایی شدند. سپس با انجام مسافرتهای صحرایی به رویشگاه آن از ارتفاع گیاه، تاج پوشش، خصوصیات ساقه، میوه، شروع فصل رویشی، طول مدت گلدهی، زمان میوه دهی، زمان خزان و ارتفاع از سطح دریا یادداشت برداری شد . نتایج نشان می دهد که: ۱- نام علمی گیاه اشنان. Seidlitzia rosmarinus (Ehreb)Bge بوده و به ارتفاع بین ۱۰۰- ۱۲۰ سانتی متر و تاج پوشش آن ۲۲۰×۲۲۰ یا ۷۰×۸۰ سانتی متر(ئر صورت هرس) در منطق مشاهده و از مناطقی با ارتفاع ۱۳۰۰-۱۴۰۰ متر جمع آوری شد. ۲- اقلیم منطقه با روش گوسن نیمه بیابانی خفیف، روش کوپن بسیار گرم با تابستانهای خشک و طبقه بندی پیشنهادی برای ایران، خشک و گرم با زمستانهای نیمه سرد بوده و میزان بارندگی ۷۰-۸۰ میلی متر است.۳- اشنان در خاکهای با بافت شنی رسی لومی، شنی لومی و رسی لومی با PH=7/6-8و EC=2/25-4/19mµ/cm و ۴۶% آهک در سطح الارض دیده شد.۴- شروع فصل رویشی نیمه های فروردین، فصل گل اواسط تابستان و فصل میوه آن اواخر تابستان است.۵- کشت اشنان در احیاء مناطق کویری، تثبیت شن های روان و همچنین در ایجاد فضای سبز مناطق بیابانی قابل توصیه است.