سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
فرزین کلانتری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
حسن جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یکی از روشهای کم هزینه در افزایش ظرفیت باربری زیر ساختها، متراکم نمودن آنها است . این روش مخصوصًا درافزایش ظرفیت باربری مصالح شن ی لای ههای اساس و زیر اساس بسیار کارآمد و متداول است . برای سنجش میزان تراکم این لای ه ها ، ازطر یق آزمایش تراکم ، وزن مخصوص خشک حداکثر در آزمایشگاه تعیین می گردد و نتایج حاصله با وزن مخصوص خشک لایه متراکم شده در محل مقایسه م یشود.در روشهای متداول تعیین د رصد تراکم، طبق استانداردهای موجود ضخامت لای ه ها و تعداد ضربات در هر لایه برابر درنظر گرفته م ی شود. این عمل سبب متراکم تر شدن لای ه های زیرین م یگردد. اما در عمل هر لایه در محل با انرژی تراکمی ثابتی توسط ماشین آلات کوبنده متراکم شده و میزان تراکم آن با میزان تراکم به دست آمده درآزمایشگاه مقایسه می شود.در این پژوهش روش نوینی برای اصلاح آزمایش تراکم استاندارد و تطبیق بیشتر آن با واقعیت بررسی شده است . بدین صورت که با تغییر تعداد ضربات در لایه ها و در نظر گرفتن تأثیر ضربات وارده بر لا یه بالایی روی لایه های زیرین حالتی ?? تعیین شده است که در این حالت مقدار انرژی ترکیبی وارده بر لایه ها و در نتیجه وزن مخصوص خشک و نسبت تخلخل حاصله در لایه ها دارای کمترین اختلاف ممکن است . نتایج حاصل از این پژوهش شرایط واقعی تری را نسبت به آزمایش تراکم در تعیین وزن مخصوص خشک ماکز یمم آزمایشگاهی نشان می دهد و در نتیجه می تواند به عنوان یک روش جایگزین در تحقیقات آتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد