سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حمید حسینی مرندی – مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحمید مصباح – مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
غلامعلی نکوئیان – ایستگاه تحقیقاتی آموزشی و ترویجی آبخوانداری کوثر

چکیده:
مدیریت سامانه های منابع آب باید به گونه ای باشد که ضمن تامین اهداف جامعه و ثبات و هماهنگی هیدرولوژیکی زیست محیطی و اکولوژیکی آنها حفظ شوند تقریبا برسطح تمام آبخوانهای کشور الگوی کشاورزی موجود سنتی است هرچند اثرات نابهنجار این الگو درزمانهای پیشتر ملموس نبوده و یاشاید هنجارنبودها ند ولی امروز این الگو ازنظر مبانی نفی ناقص و جوابگو نیست ارایه الگوی مناسب کشب تمناسب با منابع موجود ازجمله تناسب کیفیت آب ازجمله ملزوماتی هستند که میتوانند موجب مدیریت و کنترل کیفیت آب زیرزمینی شده وهمچنین زمینه تولید اقتصادی و پایدار نیز ایجادکنند سالانه حدود ۲۰۰۰ هکتار ازسطح آبخوان بیشه زرد درجنوب شرقی شهرستان فسا تحت پوشش کشت شتوی و صیفی قراردارد علاوه براشکالاتی چون ابیاری بی رویه و اضافه برنیاز گیاه اشکال درسیستم انتقال و ابیاری اشکال درانتخاب گیاه زمان و مکان کشت هیچگونه توجهی بهتناسب کیفیت اب زیرزمینی با نوع کشت نیز نمی شود این بیتوجهی به شدت میزان تولید را درمقابل واحدآب مصرفی کاهش داده وموجب هدررفت آب میشود بنابراین کنترل و بهبود روشها واصلاح الگوی مصرف آب زیرزمینی لازم وامکان نیز با برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم عملی است اگرمقدارشوری به عنوان عامل اصلی مصرف اب برای کشاورز یدرنظرگرفته شود ملاحظه میشود که دراین دشت پهنه هایی با شوری کم و بدون نیاز به اعمال مدیریت بهره برداری تنها درصد جزئی ازآبخوان را شامل میشوند درعوض پهنه هایی با شوری زیاد و نیازمنند به اعمال مدیریت شدید ابیاری گستردگی زیادی دارند