سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم مجیدی خلیل آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد
بیژن قهرمان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روش ها و وسایل مختلفی برای اندازه گیری و بررسی وضعیت رطوبتی خاک وجود دارد که یکی ازروش ارزان درمقایسه باوسایل گران قیمت تر، استفاده از بلوک گچی است . این روش بر اساس اندازه گیری مقاومت الکرتیکی توسط الکترود هاییکه درون دستگاه قرار دارند. وضعیت رطوبتی خاک را تعیین می کند. اندازه گیری وضعیت رطوبتی خاکتوسط بلوک گچی تحت تاثیر غلظت الکترولیت محلول خاک است وشوری آب خاک اینغلظت را تغییر می دهد، از طرفی آب و خاک در بسیاری از نقاط ایرانشور است، لذا ضروری به نظر می آید که منحنی واسنجیاولیه بلوک گچی که در شرایط استاندارد (بدون شوری) تهیه میشود، اصلاح شود تا با توسعه این روش در برآورد وضعیت رطوبتی خاک وخودکار کردن سیستم های آبیاری مزارع کشاورزی، در جهت بهینه سازی مصرف آب گامی برداشته شود. بدین منظور آزمایشی بر روی ۳۰ عدد بلوک گچی انجام شد. دراین آزمایش ابتدا بلوک های گچی در شرایط استاندارد واسنجی شد و سپس سطوح شوری ۰، ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ ds/m به آنها اعمال گردید. با تهیه منحنی واسنجی ثانویه بلوک های گچی در آب شور و مقایسه با منحنی واسنجی اولیه، تفاوت بین سطوح شوری معنی دار شد و با توجه به میزان شوری و مقدار رطوبت آن، معادله اصلاحی شوری برای اندازه گیری رطوبت توسط بلوک گچی ارائه شد.