سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
غلامرضا تدین فر – خراسان رضوی،سبزوار،دانشگاه حکیم سبزواری
حسین دیواندری – خراسان رضوی،سبزوار،دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
این مقاله نتایج مطالعات انجام شده به منظور متراکم کردن خاک سیلت با استفاده از آب مغناطیسی را ارائه می کند. ویژگی های ژئوتکنیکی بررسی شده بر روی نمونه ها ، شامل ویژگی های روانی ،تراکم و فشاری تک محوره است با انجام آزمایش با آب مغناطیسی باعث ایجاد تغییر در عملکرد یون های خاک و افزایش چشمگیری در چسبندگی و باربری خاک نسبت به آزمایش با آب معمولی گردید. در آزمایش تراکم پروکتور مشخص شد آب مغناطیسی هر چند رطوبت بهینه خاک را تا ۲ درصد افزایش میدهد،ولی در آزمایش فشار تک محوره استفاده از آب مغناطیسی باعث میشود که نمونه ضمن تحمل نیروی محوری بیشتر نسبت به استفاده از آب معمولی کرنش کمتری نیز داشته باشد.