سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود نیک نژاد –

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع تولید از جمله خاک بایستی در حد بهینه استفاده نمود و از آلوده شدن خاکهای موجود که زندگی بشر و محیط زیست را تهدید می کند جلوگیری و خاکهای آلوده شده را در حد امکان بهبود بخشید. یکی از روهای پاکسازی خاک روش الکترواسمز می باد که می توان با این رو اکتیونهای یک ظرفیتی را که عامل واگرایی خاکها بوده از خاک خ ارج و به جای آنها کاتیونهایی با ظرفیت بالا را که عامل تثبیت و پایداری خاک است به خاک تزریق کرد و بدین ترتیب خاکر ا اصلاح نمود و امکان کشت و کار را در اینگونه خاکها فراهم نمود. این عمل باقرار دادن یک جفت الکترود در خاک مرطوب یا اشباع و برقرار ی جریان الکتریکی مستقیمب ین الکترودها صورت می گیرد. با برقراری جریان الکتریکی کاتیون سدیم به سمت قطب منفی حرکت کرده و با گرفتن الکترون در ناحیه کاتد آزاد می شود و به جای آن کاتیونهایی مانند کلسیم و منیزیم که عامل هم آوری خاک بشمار می آیند جایگزین می شوند. برای نیل به این منظور یک مدل آزمایشگاهی از جنس پلاکسی گلاس با قطر ۲۸ سانتیمتر و ارتفاع یک متر ساخته و داخل آن تا ارتفاع ۹۰ سانتیمتری با خاک مربوط پر شد و یک سفره آب زیرزمینی تا ارتفاع ۱۰ سانتیمتری نسبت به کف استوانه شبیه سازی شد. یک ا لکترود بعنوان آند در اخل آب زیرزمینی و الکترود دیگر در عمق ۱۰ سانتیمتری از سطح خاک قرار داده شد. بعد از برقراری جریان ه بمدت یک هفته به طور انجامید در طول ستون خ اک نمونه برداری و غلظت سدیم و کلسیم و منیزیم اندازه گیری شدند و بر اساس آنها میزان قلیائیت خاک محاسبه گردید. نتایج حاصله نشا داد که متوسط قلیائیت یانسبت جذبی سدیم گزینه مورد آزمای نسبت به شاهد در ستون خاک بمیزان ۵۰ درصد کاهش یافته است، از طرف دیگر معیار شوری خاک که هدایت الکتریکی می باشد چهاربرابر کاهش یافته بود ه این امر نشان دهنده اصلاح خاک از نظر شوری و قلیائیت در اثر جریان الکتریکی یا پدیده الکترواسمز می باشد.