سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ساسان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود قضاوی – استاد یار گروه خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
اسماعیل افلاکی – استاد یار گروه خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دیواره های آب بند ساخته شده از ماسه و بنتونیت (Slurry cutoff walls) به سبب داشتن هدایت پذیری هیدرولیکی پایین ، برای کنترل تراوش آب در تاسیسات نگهداری آب و همچنین جلوگیری از انتقال آلود گی ها و آبهای زیر زمینی در سایت های آلوده در پروژه های زیست محیطی به وسعت مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد . اندازه و مقدار ماسه و میزان بنتونیت در مخلوط ، می تواند هدایت پذیری هیدرولیکی مورد انتظار را تا حد چشمگیری کنترل نماید . از طرفی کنترل مسئله نشت و تمرکز تنش در چنین المان هایی نیازمند تحلیل خواص تراکم پذیری این مخلوط ها و ارائه طرح اختلاطی مناسب می باشد که از لحاظ تراکم پذیری با مصالح اطراف خود سازگاری و هماهنگی لازم را داشته باشد . در این مقاله ، با مطالعات وسیع آزمایشگاهی بر روی مخلوط های بنتونیت ماسه تاثیر اندازه و درصد ماسه بر روی خواص نفوذ پذیری و تراکم پذیری مخلوط های بنتونیت ماسه تشریح شده و با بسط و معرفی روابط تجربی ، این دو خصوصیت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ، طرحی مناسب برای اختلاط مخلوط های بنتونیت ماسه پیشنهاد شده است . در این راستا اطلاعات لازم ، با انجام آزمایش های متعدد تحکیم و حدود اتربرگ جمع آوری شده است .نهایتا پنج مدل مختلف جهت تخمین هدایت پذیری هیدرولیکی مخلوط های بنتونیت – ماسه با توجه به نسبت تخلخل و خواص پلاستیسیته مخلوط ها ارائه شده است که دو تای آنها ، وابستگی هد ایت پذیری هیدرولیکی و تراکم پذیری مخلوطهای بنتونیت – ماسه را یکجا معرفی می کند بطوریکه راهکار های نوینی را جهت طراحی و تعیین طرح اختلاط مناسب ، خصوصا جهت کاربرد در دیواره های آب بند ارائه می نماید . در پایان ، با ارائه مثال عملی نحوه استفاده از مدلهای ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است .