سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بابازاده آغ اسماعیلی – مدرس- مرکز آموزش عالی فنی تبریز
الیاس حدادی – عضو هیأت علمی- مرکز آموزش عالی فنی تبریز

چکیده:

در این پژوهش خواص سایشی چد ن های نشکن فریتی با ایجاد ساختار چشم سخت بهبود داده شد . این ساختار شامل زمینه فریتی با هاله ای از فاز سخت مثل مارتنزیت به دور گرافیت است . بررسی ها نشان می دهد که در حین سایش , همزمان با تغییر شکل کر ه های گرافیت، ز مینه فریتی نیز دچار تغییر شکل پلاستیک می شود . با ایجاد ساختار چشم سخت(مارتنزیت به دور گرافیت ) می توان از تغییر شکل گرافیت جلوگیری نموده و نهایتا خواص سایشی چدن های داکتیل فریتی را اصلاح نمود، به طوری که مقاومت به سایش این چدن ها از چد ن های داکتیل کاملا پرلیتی فراتر رو د .معادله سایشKFV / H =ψ در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با ایجاد فاز سخت به دور گرافیت مقدار K ضریب سایشکاهش می یابد. با ایجاد ۱۰ % فاز سخت به دور گرافیت ضریبK به ۱۰ % مقدارقبلی خود می رسد که این مقدار در مقایسه با چدن داکتیل با زمینه کام ً لا پرلیتی حدود ۲۰ % می باشد