سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت آزمایشگاهی پژوهشگاه PEER، دانشگاه برکلی کالیفرنیا
مهدی سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
علی شاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م

چکیده:

در این مقاله راهکار مناسب برای اصلاح روش تحلیل حلقوی مدل اندر کنش خاک و نگهدارنده برای در نظر گرفتن تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ ارائه شده است . به هنگام حفر تونل،
تغییر مکانهایی در سنگ اطراف تونل بوجود می آید که این عمل باعث توزیع تنش در اطراف آن می گردد . دیاگرام اندرکنش ( تداخلی ) نگهدارنده زمین، کمک بزرگی در جهت درک رفتار مکانیکی
مسائل تونل می باشد . در این زمینه محاسبه و ترسیم منحنی پاسخ زمین برای یک توده مشخص سنگ، تنش موجود و هندسه تونل ضروری می باشد . در برخی از روشهای عددی حالت پیچیده تر
هندسی و تنش های محلی مختلف بهره گرفته شده است . در تمام حالات به هر حال لازم است که فرضیات مهمی در مورد رفتار تنش – کرنش و معیار مقاومت و شکست برای توده سنگ پذیرفته
شود . برای تعیین منطقه پلاستیک و الاستو پلاستیک مناسبترین راه استفاده از روش حلقوی می باشد . در این روش با استفاده از تکنیک المان های مرزی اقدام به حل مسئله برای تشخیص ناحیه پلاستیک، الاستوپلاستیک و الاستیک می گردد . در یک مطالعه موردی نشان داده شده است که با در نظر گرفتن تفرق امواج زلزله ناحیه پلاستیک محاسبه شده , از روش حلقوی باید از ۱/۵ تا ۴ برابر افزایش یابد . از این رو راهکار مناسب برای اصلاح نتایج حاصل از روش حلقوی ارائه شده است .