مقاله اصلاح روش IUDRN به منظور شبيه سازي استوکاستيکي دبي سالانه رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه اريه استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اصلاح روش IUDRN به منظور شبيه سازي استوکاستيکي دبي سالانه رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه اريه استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعداد تصادفي
مقاله توزيع يکنواختي
مقاله جريان رودخانه
مقاله شبيه سازي
مقاله رودخانه اريه خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه روش ( IUDRNاعداد تصادفي مستقل با توزيع يکنواخت) که در جهت توليد داده هاي مصنوعي به کار مي رود به نام روش  MIUDRN اصلاح گرديد. روش توسعه داده شده يک روش تلفيقي است که شرايط هيدرولوژيکي را با اعداد تصادفي ترکيب نموده تا بتوان از آن در شبيه سازي استوکاستيکي آبدهي متوسط رودخانه استفاده کرد. سه شرط هيدرولوژيکي خشک، متوسط و مرطوب به عنوان يک سوم مقدار يک عدد تصادفي بين صفر و يک منظور مي شود. به منظور صحت سنجي روش پيشنهادي، آبدهي متوسط سالانه رودخانه اريه در منطقه نيشابور خراسان رضوي با ۵۲ سال آمار بکارگرفته شد. نتايج نشان مي دهد که مقدار خطاي محاسباتي روش پيشنهادي از ۲۵ درصد در روش IUDRN به ۱۷ درصد کاهش يافته است. با توجه به کاهش مقدار خطا، مي توان روش توسعه داده شده در اين تحقيق را به عنوان روش مناسبي در شبيه سازي استوکاستيکي آبدهي متوسط رودخانه ها به کار گرفت.