سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آغولی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی و تعیین قیمت تمام شده پروژه های قرارداد توسعه و احداث در شرکت توزیع نیروی برق شیراز می باشد. فرضیه تحقیق نیز به این صورت عنوان گردیده است که در شرکتهای توزیع نیروی برق روش فعلی قیمت تمام شده پروژه های قرار داد توسعه و احداث صحیح انجام نمی گیرد. بمنظور آزمون این فرضیه، ۹۰ پروژه قرار داد توسعه و احداث در مدیریت ۲ برق شیراز انتخاب گردید و یکدفعه با بهای تمام شده به روش سنتی و دفعه دیگر با روش پیشنهادی طبق موارد علمی حسابدرای صنعتی و مدیریت دنبال شد. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت با اهمیتی بین روش پیشنهادی و روش سنتی وجود دارد. به منظور تعیین این اهمیت براساس آمار از t تست استفاده شده و تفاوت بهای تمام شده پروژه ها با اهمیت گزارش گردید.