سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد عراقی کزاز – کارشناس ارشد شهرسازی و مسئول شهرسازی شهرداری منطقه ۳ کرج

چکیده:

زندگی انسان از ابتدا همواره با بلایای طبیعی همراه بوده است . و خطرات ناشی از بلایا زندگی انسان را تهدید می کرده است . در بسیاری موارد بلایای طبیعی، کشورها را ناگزیر کرده‌اند تا برنامه‌های توسعه خود را به تأخیر انداخته و ضمنا موجب گشته‌اند تا شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی به ویژه در سکونت‌گاه‌های انسانی شده است. یکی از پدیده های مهم و عام امروز در جهان افزایش نقاط شهری و توسعه شدید و روزافزون کالبدی شهرهاست که حاصل تشدید روند شهرنشینی و استفاده از امکانات و تسهیلات زندگی در این محیط هاست.
در اینجابا توجه به طیف وسیعی که عنوان مقاله به دنبال دارد ،به طور خلاصه موضوعات تبیین ویژگی‌های کالبدی و غیرکالبدی مکان مرکز امداد و نجات و اسکانموقت جمعیتپس از وقوع زلزله( بعنوان بخشی از ساختار کالبدی شهر) ، تدوین معیارهایی برای انتخاب این مکان و بررسی و ارزیابی میزان آسیب‌پذیری موردیشهر کرج در صورت وقوع زلزله‌ای بزرگ با تاکید بر محدود مورد مطالعه (منطقه ۳ کرج).همچنین انتخاب بهترین مکان (در صورت امکان بهترین مکان‌ها) در محدوده مورد مطالعه براساس معیارهای تعیین شدهبمنظورخدمات رسانی ،تشخیص اولویت‌ها برای انتخاب گزینه بهینه (نهایی).در نهایت بررسی امکان‌پذیری و ارزیابی توزیع مکانی این سایت‌ها. مورد بررسی قرارگرفته همچنینروشی که در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی گزینه‌ها، درنظر گرفته شده، روش ارزیابی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP آن است بنابراین با روش AHP گزینه‌هایی که با توجه به مدل ساخته شده براساس معیارهای تحقیق توسط GIS پیشنهاد می‌شوند، مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب بهترین مکان جهت استقرار مراکز امدادرسانی (هدف اصلی تحقیق) مشخص خواهد شد.