سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان علی عباسی – کارشناسان فنی شرکت فرابو
فرشید فاضلی – کارشناسان فنی شرکت فرابو

چکیده:

دریچ ههای لولایی لوله مکش (Draft Tube Flap Gates جهت بستن لوله مکش روی آ بهای ورودی از طرف پایین دست نیروگاه مورد استفاده قرار م یگیرند. در نیروگا ههای بر قآبی که دارای آبراهه پایی ندست بوده ولیکن فضای کافی جهت نصب دریچ ههای تعمیراتی معمول توربینStoplog) وجود ندارد، م یتوان از نوع دریچ ههای لولایی یا فل پگیت Flap gate استفاده کرد. بدین وسیله با بستن این دریچ هها بدون نیاز به تخلیه آبراهه پایین دست tailrace system یتوان توربین را مورد بازرسی و یا تعمیر قرار داد در عین حا ل که توربین مجاور که متصل به همان آبراهه است م یتواند ب هکار خود ادامه دهد. این دریچ هها که در نیروگا ههای موجود و توسعه مسجد سلیمان استفاده م یشوند، هر کدام ب هکمک دو سرو موتور هیدرولیکی باز و تحت وزن خود بسته م یشوند.استفاده از دریچ ههای لولایی نیاز دسترسی به تراز بالاتر از تراز آب پایاب را مرتفع م یسازد و تجهیزات جانبی آن قابل نصبدر داخل نیروگاه هستند. در نیروگاه مسجدسلیمان و توسعه مسجدسلیمان، این نوع دریچ ههای لولایی نصب و استفاده شدهاست. در این مقاله ملاحظات طراحی و نکات مهم در خصوص قیود دریچه در نیروگاه توسعه مسجدسلیمان بررسی م یشود