سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جواد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت
هدی جعفرزاده مالمیری – استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ۵۱۱۱۵ ۱۹۹۱ تبریز، ایران

چکیده:
در این تحقیق اثرات دو خاک کمک صافی بر پایه سلولز و پرلیت سنگین جهت حذف کدورت شربت عصاره مالت تولیدی شرکت شهد زاگرس جهانبین مورد ارزیابی قرار گرفت. محلولهای اسید سولفوریک ۱۱ % و سود %۲۱ به ترتیب به منظور اصلاح سطح اسیدی و بازی خاکهای کمک صافی مورد استفاده قرار گرفت. سپس از محلولهای ۱۱ % هر دو خاک کمک صافی مفکور، به منظور تشکیل کیک با ضخامت ۵ میلیمتر بر روی سطح فیلتر، استفاده شد. تاثیر متغیرهای درجه بریکس۱ ، کدورت، رنگ و pH بر روی فرآیند حذف کدورت شربت عصاره مالت، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خاک سلولز اصلاح نشده بالاترین و خاک پرلیت سنگین اصلاح نشده، پایینترین کارآیی را در حف کدورت عصاره مالت دارند. خاک سلولز اصلاح نشده با میزان حف رنگ۹۷/۳درصد وحذف کدورت ۹۷/۴درصد کارایی بالاتری درمقایسه با نمونه تصفیه نشده با میزان حذف رنگ ۷۷/۷درصد وحذف کدورت ۸۴/۴درصد ازخود نشان داد که میتواند پیشنهادی مناسب جهت حذف کدورت از نوشیدنیهایی همچون آبمیوه در صنایع غذایی باشد