سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آبتین عطایی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

در میان روشهای متعددی که برای بهینه سازی شدت مصـرف انرژی در صنایع فرآیندی ارائه گردیده است تکنولوژی پیـنچ، بــا پیشــرفتی کــه نمــوده، بعنــوان ابــزاری توانــا جهــت آنــالیز ترمودینامیکی فرآیندهای شـیمیایی و همچنـین منـابع انـرژی وابسته به آنها شناخته شده است . آنچه بعنوان یک نقطه قـوت در این تکنولوژی مطرح می باشد، توانـایی آن در هدفگـذاری توان یا کار محوری سامانه هایی مانند سیکلهای سـرما سـاز و یا سیکلهای توربین بخار و یا گاز است که عـلاوه بـر انـرژی حرارتی با توان یا کار محوری نیز سـر و کـار دارنـد . در ایـن گونه سامانه ها لازم است علاوه بر تعیین اهداف بار حرارتـی مربوط به شبکه مبدلهای حرارتی، اهداف کار محـوری مـورد نیاز سیکلهای سرماساز و یا کار محوری تولیدی در سیکلهای توربین بخار و یا گاز نیز مشخص گردد . لذا در کنـار مفـاهیم پینچ، سعی می گردد تا از اصول مربوط به آنالیز اکسرژی نیـز استفاده شود تا بدین ترتیب با یک ترکیب مناسـب از مفـاهیم تکنولوژی پینچ و آنالیز اکسرژی بتوان اهداف ایده آل مربـوط به کار محوری را نیز مستقیما توسـط موازنـه جـرم و انـرژی فرآیند مرکزی، تعیین و بدست آورد . در پـژوهش حاضـر، بـا ترکیبی از آنالیز پینچ و اکسـرژی، بـه اصـلاح سـطوح دمـایی سیکلهای سرماساز واحد اولفین یکی از مجتمعهای پتروشیمی کشور بـا هـدف کمینـه سـازی تخریـب اکسـرژی در شـبکه پرداخته تا اینکه بتوان تقاضای کار محوری و در نتیجه مصرف انرژی در این سیکلها را در سطحی بهینه و اقتصـادی کـاهش داد