مقاله اصلاح ضوابط طراحي کانال هاي جانبي بر اساس مطالعه جامع آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اصلاح ضوابط طراحي کانال هاي جانبي بر اساس مطالعه جامع آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه انتهايي
مقاله پروفيل سطح آب
مقاله جريان متغير مکاني
مقاله سرريز جانبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده صلاح
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر عوامل مختلف هندسي و هيدروليکي بر وضعيت پروفيل هاي سطح آب در کانال جانبي با جريان متغير مکاني با افزايش بده ارايه شده است. مقايسه نتايج آزمايشگاهي با نتايج عددي معادله يک بعدي حاکم بر جريان متغير مکاني با افزايش بده که به عنوان ابزار اصلي طراحي کانال هاي جانبي مطرح است، نشان داد که استناد به نتايج معادله يادشده مي تواند به طرح غير مطمئن منجر شود. در اين پژوهش بر اساس داده هاي جامع آزمايشگاهي که منعکس کننده اثر عوامل مربوط مي باشد و با تعريف پارامتر هاي بدون بعد مناسب از جمله ناهمواري نسبي در سطح آب، نشان داده شد که بيش از ۹۷ درصد داده ها در دامنه اي برابر با عمق بحراني پايين دست تا ۱٫۳ آن عمق قرار دارد. بر اين اساس پارامترهاي بي بعد پیشنهاد شده مجموعه مناسبي از تمام داده ها ايجاد نمود و ضوابطي پيشنهاد شد که به کمک آن امکان تعديل سيستماتيک نتايج عددي معادله يک بعدي حاکم، ميسر گشت. تعديل يادشده بر اساس معادله به دست آمده براي خط پوش داده ها پيشنهاد گرديد و از اين رو دربرگيرنده ضريب اطمينان نيز مي باشد. چگونگي کاربرد نتايج ارايه شده است وسعت دامنه تغييرات عوامل مطالعه شده جامعيت نتيجه گيري ها را تاييد مي کند.