سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
بهناز علیپور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی پور افشاری چنار – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدیه نامور محبوب – دکتری مهندسی شیمی، مرکز پژوهشی غشا و فرآیندهای غشایی دانشگاه فردوسی مشهد
حامد عزیزی نامقی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

چکیده:
در این تحقیق تأثیر لایه نگهدارنده بر عملکرد غشای کامپوزیت لایه نازک TFC درنمکزدایی ازآبهای شور در فشار بالا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور لایه نگهدارنده نانوکامپوزیت پلی سولفون /تیتانیا PSf/TiO2 با افزودن مقادیر مختلف wt 0-1 نانوذرات % TiO2 به شبکه پلیمر تهیه شد . در مرحله بعد ، لایهی ناز پلیآمید به کم روش پلیمریزاسیون بین سطحی مونومرهای ۳،۱ – فنیل دیآماین و بنزن تری کربونیل تری کلراید روی لایه نگهدارنده نانوکامپوزیت PSf/TiO2 ساخته شد. عملکرد غشا ی TFC در فشار bar 55 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت نانو ذرات TiO2 در شبکه پلیمر از ۰ به ۱ درصد وزنی، ضریب دفع نم ابتدا افزایش و سپس کاهش داشته است. با در نظر گرفتن درصد دفع نم ، لایه نگهدارنده حاوی wt TiO2 0/5 بهترین گزینه برای تهیه غشای % TFC مورد استفاده در فرآیندهای فشار بالای اسمز مدکوس است.