سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان قربی – کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مسعود سلطانی محمدی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

محصور سازی با پوشش های FRP افزایش مقاومت و شکل پذیری بتن را در پی خواهد داشت که به نوبه خود باعث بهبود عملکرد لرزه ای و شکل پذیری سازه های بتن مسلح تقویت شده باFRP می شود . در این تحقیق سعی شدهاست که با استفاده از برنامه اجزاء محدود غیر خطی ۳COM توسعه داده شده در دانشگاه توکیو ( و استفاده از )المانهای ۳ بعدی، نمونه های بتنی با میزان محصور شدگی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر پارامترهای گوناگون از جمله سخت ی، مقاومت و ضخامتFRP بر منحنی های تنش -کرنش متوسط فشاری بتن که به صورت یک محیط
پیوسته در نظر گرفته می شود محاسبه گردد. در گام بعد با استفاده از روابط بدست آمده، مدلهای رفتاری بتن محصورشده با FRPدر برنامه مذکور وارد شده و تعدادی قاب خمشی بتن مسلح که باFRPتقویت شده اند با المانها ی Fiber مدل گشته اند . در این قابها تأثیر محصور شدن بتن با پوششFRP در نواحی اتصال تیر به ستون و نواحی با پتانسیل مفصل شدن، بر عملکرد لرز های آن بررسی شده است.