سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد قرقیزی – گروه مهندسی شیمی و پلیمر – دانشکدة فنّی – دانشگاه تهران
محمود ترابی انگجی – گروه مهندسی شیمی و پلیمر – دانشکدة فنّی – دانشگاه تهران

چکیده:

بدلیل عدم وجود خواص بحرانـی آلکانهـای سـنگین و همچنـین انـواع پلـی اتـیلن ، اسـتفاده از معادلات حالت برای پیش بینی رفتار فازی سیستمهای این مخلوطها ، مشابه با سایر مخلوطها ، عملی نیست . دراین کار ضمن اصلاح کلی در معادله حالت ساک و – وو – پراوسـنیتز ،کلیـه ضـرائب ایـن معادلـه بـا اسـتفاده از داده هــای فــشار – حجــم – دمــا بــرای انــواع آلکانهــا ، بــصورت تــابعی از تعــداد کــربن موجــود در آلکانهــا بدست آمده اند . نتایج بدست آمده برای ضرائب معادله حالت ، از تغییر تدریجی این ضرائب با افـزایش تعـداد کربن موجود در آلکان ، برای تعداد کربن یک برای متان تا تعداد کـربن چنـد صـد بـرای نـوعی پلـی اتـیلن دانسیته بالا با اندیس پراکندگی نزدیک به واحد – که می توان آن را یک آلکان بسیار سنگین در نظر گرفـت – حکایت می کنند .