سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جاوید واعظی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رقیه جم جاه – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی نکومنش حقیقی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمود پروازی نیا – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این پژوهش اداکت کروی شکل Mgcl2.nEtoH که به عنوان پایه برای کاتالیزورهای زیگلر -ناتا استفاده می شود، با روش سرد کردن سریع مذاب تهیه شد. تاثیر شرایط مختلف از قبیل نسبت مولی Mgcl2/EtOH ، ترتیب افزایش مواد و سرعت همزن بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی اداکت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که سرعت همزن، مقدار اتانول و واکنش بین اتانول و کلرید منیزیم تاثیر بسزایی در کنترل مورفولوژی ذره دارند. همچنین اداکت بدست آمده با آزمونهای XRD ,DTGA ,TGA ,SEM و FTIR مورد شناسایی قرار گرفت .