سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیداسدا… احمدی نژاد –
افشین کرمی –
مینو منادی –

چکیده:

تردیدی وجود ندارد که قیمت فـرآورده هـای نفتـی در ایـران بسیار پایین بـوده و ایـن ا مـر ناشـی از پرداخـت یارانـه هـای مصرفی مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت به مصرف کننـدگان اســت . پــایین نگهداشــتن قیمــت فــرآوردههــای نفتــی دارای عوارض فراوانی در بخش های اقتصـادی، اجتمـاعی و فنـی از جمله ترویج و تشدید قاچاق، رشد مصـرف سـرانه و شـدت انرژی، عدم وجود توجیه اقتصادی اسـتفاده از دانـش جدیـد، افزایش آلودگی زیست محیطی، اتلاف منابع داخلـی و … مـی باشد که جهت رفع این مشکلات، سناریوهای مختلف قیمت – گذاری فرآوردههای نفتی پیشنهاد می شود که با توجه به مزایا و معایب آنها، در ایران روش دو نرخـی شـدن فـرآورده هـای نفتی به دلائل گوناگون م نجملـه انطبـاق بـا تبصـره ۱۳ قـانون بودجه سال ۸۶ مورد تاکید و تائید مـی باشـد . درایـن حالـت، توزیع سهمیه بین مصرف کننـدگان بـه نحـوی انجـام خواهـد گردید که بخش خدمات عمـومی حـداکثر سـهمیه و مصـرف کنندگان خارج از این بخش سهمیه کمتری دریافت دارند .