سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم جوانمرد – معاونت طرح و توسعه سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی

چکیده:

احداث شبکه های مدرن آبیاری از حدود چهل سال پیش در کشور آغاز شده است . دراوایل سالهای اجرا بد لیل محدود بود ن اعیانی ،اشجار و باغات میوه د ر مسیر کانالها ی پیشنهادی مشاورین ،طرحهای شبکه آبیاری حتی در مناطق بهبود باحداقل مقاومتهای مرد می اجرا شده است . با توسعه باغات و مناطق مشجرکه عمد تابصورت تلفیقی از آبهای سطحی در بهار و آبهای زیر زمینی در تابستان آبیاری میشود،ارزش منطقه ای اراضی افزایش یافته و اجرای شبکه های شطرنجی که هیج تطبیقی با نقشه های کاد استر زارعین و حدود و ثغور اراضی آنها ندارد ، با مقاومتهای مردمی روبرو شده است .از طرفی در صورت اخذ مجوز ضرورت تصرف ،استملاک اراضی با هزینه با لایی که گاها برابر هزینه اجرایی طرح است مقدور می کردد.این مشکلات کارشنا سان آب منطقه ای بر آن داشت که برای حل این مشکل چاره جویی نمایند . پس از بررسیهای اجتماعی ،استفاده از انهار سنتی در د شت ارومیه ودر آبخور رودخانه های شهر چای ، نا زلو و باراند وز تو صیه گرد یده . با شروع عملیات سد چپرآباد در حوضه رودخانه گدار وضرورت تامین آب ۶۰۰۰ هکتار از اراضی ساحل راست رودخانه و در پایین تر از نقده و محدود یت اعتبارات ، مطالعات لازم برای جایگزینی ۶۰ کیلومتر کانال سمت راست سد چپر آباد شروع و پس از بررسیهای صحرایی و انجام عملیات نقشه برداری محرز گردید ، نهر خان که حریم و بستر آن توسط بهره برداران حفظ ونگهداری شده است برای همین منظور به کار گرفته شود ، تهیه نقشه های اجرایی توسط مشاوردر دست اقدام است ، علاوه بر تبد یل مسیر ۶۰ کیلومتری به ۴۰ کیلومتر از خرید ۹۰ هکتار زمین برای احداث کانال و به ا رزش حد اقل ۴۵ میلیارد ریال صرفه جویی و از مقاومتهای اجتما عی زارعین جلوگیری شده است .