سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی سعیدی – عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشگاه کرمان
مسعود رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
علی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود دهقانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای کشور ایران به عنوان کشوری درحال رشد استفاده از منابع انرژی همچون زغا لسنگ به موازات استخراج نفت اهمیت ویژه دارد. از آنجا که بررسی و تحقیق در زمینه پایداری حفریات کوچک مقطع که تونلهای معدنی و بویژه معادن زغالسنگ از آن جمل هاند، با استفاده از روشهای نوین در کشور کمتر انجام شده است، به منظور افزایش بهره وری عملیات معدنی و بهینه سازی سیستم نگهداری حفریات معدنی به عنوان یکی از پارامترهای مهم فنی و اقتصادی، گالر ی شماره ٢ معدن زغا لسنگ هجدک برای این منظور انتخاب و بررسی شده است. در این مقاله ابتدا تحلیل آماری نتایجبرداش تهای صحرائی ناپیوستگ یها که توسط نرم افزارDIPSانجام گرفته بیان شده است. سپسطراحی سیستم نگهداری که توسط رو شهای تجربی (RMR&Q) فرم بسته ، (Convergence-Confinement method)و تحلیل عددی (FLAC & PHASES)انجامشده، آمده است. در نهایت تجزیه و تحلیل اقتصادی به منظور مقایسه طرح پیشنهادی و طرح اجرا
شده انجام گردیده است که محاسبات نیز غیر اقتصادی بودن سیستم فعلی معدن را تأیید کرده و نشان م یدهد که در صورت استفاده از سیستم نگهداری پیشنهاد شده، برای هر کیلومتر از تونل حدود ۱/۱۵ میلیارد ریال صرفه جویی می شود.