سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف رنجبر – کارشناس ارشد – پژوهشکده شهید یزدانی
فرشید عسکری سیدشکری – کارشناس ارشد – پژوهشکده شهیدیزدانی
علیرضا داوری – استادیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بررسی کد مفهومی Missile Datcom بعنوان متداولترین ابزار طراحی مفهومی و تحلیل آیرودینامیک موشکها در کشور نشان می دهد که این کد داراینارسایی های متعددی در منطق و ساختار خروجی می باشد. علیرغماین اشتباهات، خروجی کد هنوز به عنوان نتایج معتبر و قابل قبول در سطح صنایع کشور، و حتی دانشگاه ها محسوب می شود. یکی از مواردی که در سالهای اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. آیرودینامیک زاویه جمله بالا می باشد. ا زآنجایی که کد مهندسی MDنتایج قابل قبولی را برای زاویه حمله بالا ارائه نمی دهد. در این مقاله کد مهندسی MD با استفاده از منابع معتبر برای محاسبه ضرایب آیرودینامیکی در زاویه حمله بالا اصلاح گردیده است. در همین راستا دراین کار برای اولین بار در کشور یک روش مهندسی برای محاسبه ضرایب نیروی عمودی و ضریب گشتاور برای بدنه های باریک و مدور ارائه ردیده است. در این روش یک ترم نیمه تجربی که مربوط به جدایش می باشد به ترم تئوری پتانسیلی یک ترم نیمه تجربی که مربوط به جدایش میباشد به ترم تئوری پتانسیلی اضافه گردیده است. بمنظور صحت اصلاحات انجام شده و اعتبار سنجی نتایج بدست امده نتایج حاصل از کد مهندسیی MD با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از روش اعمال شده در کد مهندسی تطابق خوبی را بانتایج تجربی نشان می دهد.