سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج هنر –
علیرضا سپاسخواه –

چکیده:

در این تحقیق با اصلاح و برازش مدل شبیه سازی محصولات زراعی و مدیریت آب خاک CRPSM برای ذرت رقم ۷۰۴ در باجگاه شیراز گامی در جهت مدیریت و برنامه ریزی تولیدات کشاورزی و تعیین مناطق مناسب کشت محصولات زراعی برداشته می شود. این مدل با ادغام دو مدل شبیه سازی بیلان آب خاک و شبیه ساز وضعیت فنولوژی گیه، مقدار محصول را به صورت تابعی ازمقدار آب قابل استفاده خاک در طی دوره معینی از رشد پیش بینی می نماید. این مدل به اطلاعاتی که خصوصیات رشد گیاه مورد نظر را در شرایط آب وهوایی پیش بینی می نماید جهت استفاده از مدل در تخمین محصول ذرت رقم ۷۰۴ آزمایشهای صحرایی همراه با تیمار های مختلف آبیاری و اندازه گیری آب و خاک، مقدار آب آبیاری و عوامل هواشناسی همراه با تعیین مراحل مختلف رشد انجام شد و با استفاده از مقدار آب خاک اندازه گیری شده در اعماق مختلف ناحیه ریشه و بیلان آب خاک، مقادیر تبخیر تعرق و تعرق در دوره های مختلف رشد تعیین گردید. سپس منحنی ضریب گیاهی تعرق قبل از پوشش موثر، ضرایب حساسیت تولید دانه، روز درجات تجمعی مربوط به شروع مراحل مختلف رشد و مقدار حداکثر عمق ریشه ذرت رقم ۷۰۴ محاسبه گردید. و در زیر برنامه ذرت در مدل قرار داده شد. مقایسه نتایج آب خاک ومحصول دانه اندازه گیری و شبیه سازی شده توسط مدل نشان داده که مدل CRPSM اصلاح شده برای ذرت به نحو مطلوبی قادر به شبیه سازی وضعیت آب خاک و میزان محصول می باشد. سرانجام مدل CRPSM برای اعماق مدیریت آبیاری مزرعه ذرت و تعیین برنامه زمانی آبیاری با داشتن حد مجاز کاهش مقدار آب خاک بکار برده شد. نتایج حاصل نشان داد که بامقدار آب آبیاری ۵ سانتیمتر در هر آبیاری و دور آبیاری حدود ۶ روز در بخش قابل توجهی از فصل رشد (به استثناء اوایل دوره) مقدار محصول حدود ۹۲% حداکثر تولید می گردد. درحالیکه مقدار مصرف آب آبیاری از ۱۰۲/۳ سانتیمتر به ۸۰ سانتیمتر کاهش یافته است.