سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سامان یغمایی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

برای مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، سیستم های مقاوم مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بعضاًبرای رفع معایب یک سیستم خاص، از سیستم مقاوم دیگری استفاده میشود در قاب مقاوم خمشی(MRF)که به دلیل قابلیت بهره.برداری از فضای بین قابها مورد استفاده زیادی دارد بخاطر برخورداری از سختی کم،معمولاً طراحی منجربه انتخاب پروفیل های بامقطع نسبتاً بزرگ می گردد.روشی که می تواند ضمن حفظ برتری این سیستم ازکاستیهای آن برخودارنباشد,استفاده ازسیستم ترکیبی قاب خمشی ودیواربرشی بتن آرمه(MRF +SHW)است که محور اصلی این مقاله راتشکیل می دهد. دراین کارپژوهشی برای مدل سازی سازه ها،ازنرم افزار ANSYSبه صورت سه بعدی وبادرنظرگرفتن ترک خوردگی بتن وتاًثیرآن دراصلاح ماتریس سختی استفاده شده است.اصلاح پارامترهای لرزه ای سازه های موجود،باانجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی موردبررسی وارزیابی قرارگرفته است.مقایسه این پارامترها باآیین نامه های معتبرازجمله ۲۸۰۰ ایران،بخش پایانی این مقاله راتشکیل میدهد