مقاله اصلاح پست هاي کاري شاغلين نانوايي هاي شهر اراک با روش ارزيابي ارگونوميک وضعيت بدن در حين کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اصلاح پست هاي کاري شاغلين نانوايي هاي شهر اراک با روش ارزيابي ارگونوميک وضعيت بدن در حين کار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز پوسچر
مقاله اصلاح پست هاي کاري
مقاله اختلالات اسکلتي عضلاني
مقاله نانوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وضعيت هاي نامناسب بدن در حين کار به عنوان يکي از مهم ترين عوامل خطر اختلالات اسکلتي عضلاني، باعث شيوع بالاي آسيب هاي اسکلتي عضلاني در بين شاغلين حرف مختلف مي شود. با توجه به فقدان اطلاعات کافي در خصوص پوسچرهاي کاري مشاغل نانوايي، اين تحقيق به منظور ارزيابي دقيق پوسچرهاي کاري و اصلاح پست هاي کاري آنان طراحي شده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي – تحليلي است. ۳۳۴ کارگر شاغل در نانوايي هاي شهر اراک به طور تصادفي انتخاب شدند و به روش OWAS با استفاده از پرسشنامه نورديک مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتايج آناليزپوسچر با استفاده از نرم افزار OWAS اقدامات اصلاحي با تاکيد بر اصلاح پست هاي کاري به تفکيک شغل ونواحي مختلف بدن ارايه شد.
يافته ها: ميانگين سن و سابقه کاري افراد مورد مطالعه به ترتيب ۳۳±۱۰٫۴ و ۱۳٫۹±۱۰٫۱ به دست آمد. بيشترين شيوع ناراحتي به ترتيب در نواحي زانو (۶۱٫۲ درصد)، کمر (۵۵٫۸ درصد) و پاها (۵۳٫۹ درصد) به دست آمد. نتايج آناليز پوسچر نشان داد ۴۲٫۲ درصد پوسچرهاي کاري شاغلين نانوايي هاي شهر اراک نامناسب (استرس زا تا خيلي مضر) مي باشد و ۵٫۱ درصد افراد در حين کار خمش خطرناک، ۴٫۳ درصد چرخش تنه خطرناک و ۲٫۸ درصد چرخش و خمش خطرناک و مضر داشته اند. ضمن اينکه اين حرکات مضر (خمش – چرخش – خمش و چرخش توام) در گروه شغلي شاطرها از بقيه مشاغل بيشتر بود. از لحاظ آماري اختلاف معني داري بين درد گردن، شانه، آرنج و زانو با سابقه کاري به دست آمد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، به دليل شيوع بالاي اختلالات اسکلتي عضلاني و پوسچرهاي مضر و استرس زا در بين شاغلين نانوايي ها، اصلاح نحوه انجام کار و استفاده از تجهيزات مناسب و استاندارد در اين مشاغل امري ضروري به نظر مي رسد. بنابراين انجام مداخلات ارگونوميکي جهت تصحيح پوسچرهاي نامناسب پيشنهاد مي شود.