– فاینانس نبود روشهای نوین تامین منابع و عدم استفاده از مکانیزم های پیشرفته موجود در بازارهای مالی جهان که در حال حاضر از تنوع و کارایی فراوانی برخوردار هستند، دولت و دستگاههای اجرایی را به سوی استفاده از خطوط اعتباری که از آنان تحت عنوان فاینانس نام برده میشود، هدایت کرده و دولت در بودجه سالیانه خود همواره سقفی برای دریافت اعتبارات فاینانس برای دستگاههای مختلف در نظر گرفته است. فایناس پروژههای فاضلاب یک فرآیند یکپارچه در جهت تامین منابع مالی و اجرای شبکه جمعآوری و انشعابات فاضلاب و وصول درآمدهای حاصل از آن در قالب یک پروژه است.

پیشینه تحقیق

اصلیترین و عمدهترین نظرات و راه کارهای مورد نظر درباره ارزیابی صلاحیت پیمانکاران در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی ارائه گردید. انواع مدلها و روشهای تبیین شده در این زمان عموما بر پایه یکسری تصمیمگیریهای ساده استوار بوده است که با تکیه بر تعریف پارهای از قوانین و معیارها به این امر میپرداختهاند. اسکیپنیوزکی و راسل [۱] پنج روش غالب را بیان کردند که برای پیش ارزیابی پیمانکاران کاربرد دارد.

سنجش ابعادی، پیش ارزیابی دو مرحلهای، استراتژی در ابعاد گسترده، فرمول پیش ارزیابی و قضاوت شخصی. اسکیتمور و هاتش [۲] اطلاعاتی را که برای سنجش معیارهای پیش ارزیابی و ارزیابی مناقصه به کار می روند را به پنج دسته تقسیمبندی کردهاند: اطلاعات کلی و عمومی که اغلب برای تحقق اهداف اجرایی کاربرد دارد، اطلاعات مالی، اطلاعات فنی تکنیکی، اطلاعات مدیریتی و اطلاعات امنیتی یا ایمنی. اسکیتمور و ان جی [۳] از طریق انجام پژوهش تجربی گستردهای که در انگلستان انجام شد، به بررسی واگرایی معیارهای داوری (تصمیم گیری) که توسط سازمانهای مشاوره و ارباب رجوعهای مختلف در پیش ارزیابی پیمانکاران انجام میشود، پرداختند و نتایج آنها حاکی از آن بود که تفاوتهای چشمگیری در گزینش و کاربرد

معیار داوری جهت پیش ارزیابی وجود دارد. بخش اعظم تحقیق به شناسایی معیارهایی که به صورت متداول جهت پیش ارزیابی و ارزیابی مناقصه به کار میروند، اختصاص یافت. مدل تحلیل سلسله مراتبی پیشنهادی توسط فانگ و چوی [۴] انتخاب پیمانکار را به دو مرحله تقسیم میکند، پیش ارزیابی و انتخاب نهایی یعنی انتخاب پیمانکاری که قرارداد به او اهدا میشود. از آنجا که سلسله مراتب طراحی شده توسط وی پانزده معیار ارزیابی را در بر میگیرد، در صورتیکه قرار باشد ۹ مناقصه ارزیابی شود، حداقل (۳۶×۱۵=۵۴۰) قضاوت و داوری باید ایجاد گردد. سوبحی و هاربی [۵]