سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی فتحی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
فرهاد دانشجو – دانشیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این تحقیق اصل سنت و نان دررفتار قابهای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در بررسی این اصل، اتصالات پای ستون ازحالت اتصال مفصل به صلب تغییر داده شده و تاثیر آن در رفتار استاتیکی ودینامیکی قاب مورد مطالعه قرار گرفته شده است. برای نشان دادن اینتاثیر، قابهای یک دهانه و دو طبقه تا پنج دهانه و ده طبقه مورد تحلیل استاتیکی بار فزاینده و دینامیکی غیر خطی تحت شتابنگاشت زلزله قرار گرفته و تعییر مکان جانبی قاب ونیروی درونی اعضاء مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. از مقایسه این دو حالت در تحلیل استاتیکی نتیجه گرفته شد که اختلاف بین تغییر مکان جانبی طبقات قاب و همچنین نیروهای درونی اعضاء قاب در طبقات بالایی که دورتر از اتصالات پای ستون هستند در دو حالت اتصال مفصلی و صلب، ناچیز است. این نشان میدهد که اصل سنت و نان در رفتاراستاتیکی قابها نیز قابل کاربرد است. اما در بررسی رفتار دینامیکی نتیجه گرفته شد که در قابهای با اتصالات پای ستون صلب، زمان تناوب قاب کمتر، اما زمان وقوع و مقدار شتابنگاشت زلزله برای ایجاد اولین مفصل پلاستیک و انهدام قاب بیشتر است. همچنین جذب انرژی نیز دراین قابها با اتصال پای ستون صلب، بهتر صورت می گیرد.ضریب شکل پذیری و ضریب بازتاب قاب در قابهای با تعداد طبقات مختلف، متفاوت است.