سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل ایومن – شرکت توزیع نیرو برق استان سمنان

چکیده:

پست های هوایی و زمینی توزیع برق همچون سلول های زنده یک بافت شهری وظیفه دریافت انرژی از شبکه برق و تزریق آن در نقاط مختلف مصرف را به عهده دارند به همین خاطر در طراحی و احداث آنها می باید در کنار مسایل مهندسی، جنبه های مختلف فنی و اقتصادی انتخاب قدرت نامی ترانسفورماتور توزیع مدنظر قرار گیرد، با توجه به گسترش شهری و دورنمای رشد آنها و هزینه های وسیع و روزافزونی که صرف نصب و راه اندازی و بهره برداری از پست های فوق می گردد، لزوم بررسی های اقتصادی به موازات بررسی فنی به منظور انتخاب بهینه ظرفیت ترانسفورماتور
اجتناب ناپذیر گشته است . کم توجهی به تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و عدم دقت در انتخاب مناسب ظرفیت ترانس و بهره برداری ناصحیح از آنها به عنوان آخرین نقطه تحویل انرژی، بسیار گران تمام خواهد شد . زیرا ارزش متناسب با موقعیت مکانی مصرف کنندگان و با دورتر شدن از منبع
تولید، شامل تمامی هزینه های شبکه و تجهیزات مسیر و کار نیروی انسانی و سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال نیز می باشد. طراحی و انتخاب اصولی قدر ت های منصوبه برای ترانس های توزیع و استفاده از بهترین حالت انتقال انرژی هدف این مقاله میباشد.