تعریف مناسب و عرصه بندي صحیح فضاها و طراحی کالبدي مناسب فضاهاي داخلی هر مسکن ایرانی منطبق بر فرهنگ و روانشناسی شخصیتی فردي ساکنان و ارتباطات فضایی مناسب این مسکن با مساکن همجوار، از راه هاي رسیدن به خلوت مطلوب در مسکن معاصر است.

اگر خانه هایی که در آنها زندگی می کنیم با اصول صحیح معماري امروز که با استناد به جدول شماره (۳) مورد رضایت اکثر مخاطبین در جهت تامین خلوت مطلوبشان قرار گرفته است طراحی و ساخته شوند، انسان ها خواهند توانست در خانه هاي مسکونی کنونی نیز از محیطی آرام و بدون ازدحام و مزاحمت هاي کنترل نشده، لذت ببرند. بنابراین این وظیفه معماران است که نسبت به مسائل رفتاري مخاطبین خود در زمان ها و مکان هاي خاص آگاه باشند و با کمی دقت و توجه، بهترین راه حل معمارانه در طراحی فضاها را با استفاده از خلاقیت و مهارت خود بیابند تا معماري آنها اثرات سوئی در روح و روان انسان ها بر جاي نگذارد.

در جدول (۵) اصول معماري خانه سازي معاصر در جهت تامین خلوت و محرمیت به واسطه رعایت عرصه هاي فضایی طبق نظر مخاطبین خانه هاي معاصر و بر اساس بیشترین میزان رضایت آنها اولویت بندي شده اند و در مواردي که محدودیت مساحت وجود دارد، راهکارهاي معمارانه ایی ارائه شده است تا علاوه بر اینکه زمینه اي باشد براي بهینه تر شدن طراحی و ساخت ساختمان هاي مسکونی در آینده؛ منجر به آگاه کردن دست اندکاران طراحی و ساخت این محیط ها نسبت به اهمیت رعایت این اصول ساده معماري بر تامین و حفظ خلوت و محرمیت کاربران به عنوان مهمترین نیاز روانی آنها در محل سکونتشان نیز شود.