معرفی نمونه موردي :
نمونه مطالعه این پژوهش به عنوان یک ساختمان مسکونی معاصر، مجتمع مسکونی آلاشت در خیابان آلاشت کرمان است زیرا اصول طراحی معماري عرصه هاي فضایی خانه، مطابق با حفظ خلوت ساکنین در حد مناسبی در طراحی و ساخت واحدهاي ساختمانی این مجتمع مسکونی رعایت شده است که با تنظیم پرسشنامه ایی هدفمند و و پر کردن آن توسط ۳۰ نفر از ساکنین مجتمع و مصاحبه هاي حضوري با آنها میزان اهمیت و رضایتمندي آنها از اصول معماري خانه سازي امروز و رعایت آنها در مجتمع، مورد سنجش قرار گرفته است که در جدول (۳) نتایج این بررسی آورده شده است.
اصول طراحی معماري عرصه هاي فضایی مسکن معاصر بر اساس میزان اهمیت و رضایت کاربران در جدول (۴)اولویت بندي شده است و چگونگی رعایت آنها در مجتمع مسکونی آلاشت کرمان نیز تحلیل شده است.

امروزه با اینکه تراکم جمعیتی در مجتمع هاي مسکونی زیاد شده اما روابط اجتماعی مردم با یکدیگر روز به روز کمتر می شود. خلوت مطلوب باعث افزایش تعاملات اجتماعی افراد در روابط همسایگی به دلیل کنترل خودمختار آن و سبب ارضاء حس امنیت، خود شکوفایی و عزت نفس آنان خواهد شد و کمتر از حد مطلوب به ازدحام و بیشتر از حدمطلوب به انزوا وگوشه گیري خواهد انجامید که هردو عامل فشار و تنشهاي روانی هستند.