سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرنوش هور – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو
ندا عامری مهاباد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو
بهزاد میرفخرائی – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو
بیژن بابائی نژاد – شرکت مقره سازی ایران

چکیده:

مقره های پرسلانی از جمله تجهیزاتی هستند که گستردگی کاربرد آن ها در خطوط انتقال و توزیع انرژی الکتریکی نشان دهنده اهمیت آنها می باشد . بمنظور اطمینان از عملکرد صحیح مقره های پرسلانی لازم است آنها از خواص عایقی و استحکام مکانیکی خوبی برخوردار باشند تا بدین ترتیب پایداری شبکه نیز تضمین گردد . در روند تولید مقره ها با توج ه به تک مرحله ای بودن پخت آنها، مرحله پخت از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که لازم است به دقت مورد توجه قرار گیرد . در این راستا با توجه به اف زایش هزینه های سوخت، طراحی منحنی پخت مناسب و هرگونه تغییری در برنامه پخت بخصوص از نظر زمانی می تواند بسیار مؤثر واقع ش ود . بمنظور طراحی منحنی پخت می توان از آنالیزهای DTA ، TE از بدنه پخته شده و ITE از بدنه خام کمک گرفت . بر این اساس پس از بدست آوردن شکل اولیه منحنی پخت می توان با توجه به واکنش های شیمیایی و فیزیکی اتفاق افتاده، سرعت پخت را در هر مرحله تعیین نمود . در این مق اله ضمن طراحی منحنی پخت مقره های پرسلانی، نتایج حاصل از اعمال آن در کارخانه مقره سازی ایران نیز ارایه شده است .