پرسشها

۱. هدف از تحقیقی چیست؟

۲. یکی از نکاتی را که در انتخاب موضوع تحقیق باید رعایت کرد توضیح دهید.

۳. اصول ششگانه  پژوهشنامه نویسی را نام ببرید.

۴. برای انجام تفحص و تتبع در کار پژوهش چه اقداماتی باید انجام گیرد؟

۵. برای گردآوری اطلاعات از چه منابعی باید بهره جست؟

۶. روشهای علمی برای بررسی مسائل اجتماعی را به اختصار توضیح دهید.

۷. منظور از بازنگری و تدوین نهایی در پژوهشنامه نویسی چیست؟

۸. ترتیب تنظیم پژوهش چگونه انجام میگیرد؟

اصول نگارش و ویرایش

نوع کتابها و نشریاتی که در هر جامعه مورد مطالعه قرار میگیرد در صورتی که با مذاق خواننده سازگار باشد مسلماً در مراتب علم و آگاهی و

نحوه  رفتار او مؤثر واقع می شود. اگرچه بسیاری از تعلیمات اجتماعی و تربیتها مدون و کتاب شده نیست، لکن خردمندان کوشش میکنند که در عمل و گفتار به کتابها استناد کنند و این موجب می شود که عامه مردم از آثار و تألیفات، تأثیر بپذیرند. تأثیر شکل و محتوای کتاب و تحقیق در این زمینه و در روشنترین شکلی که میتوان منتشر کرد درخور تأمل و بررسی است و بدون وجود یک گزارش پژوهشی با در نظر گرفتن کاربرد دقایق نگارش که مبتنی بر درک گروه خوانندگان و قواعد نسبتاً استاندارد شده باشد، هیچ طرحی کامل نیست.

نگارش ساده، روشن و صحیح و به عبارتی هنر خوب نوشتن، در حقیقت راهی برای کمک به مردم است تا بتوانند روشن و واضح، گفتارشان را بیان کنند و اندیشه هاشان را بنویسند.

آثاری که با شیوه و سبک مطلوب نگارش یافته معمولاً در میان مردم جایی برای خود باز کرده و تأثیر فراوان گذاشته است، چنانکه به عنوان مثال، گلستان سعدی و غزلیات حافظ، شیوه  مطلوب دارد و صرفنظر از شیوه  بیان، نیمی از شهرت آنها به خاطر سبک نگارش آنهاست. پس بهترین اسلوب نگارش باید در نظر گرفته شود.

از این لحاظ و به منظور یاری و راهنمایی دانشجویان، ویراستاران و مؤلفان تازه کار با آیین رسم الخط فارسی و قواعد نقطه گذاری که پس از انقلاب مشروطیت جزء جدایی ناپذیر نوشته های فارسی شده، نموداری کلی از نکات مهم آن قواعد را با روشی ویژه، ساده و زودیاب مطرح میکنیم. این قواعد مبتنی بر شیوه  رسم الخط پیشنهاد شده در آثار مختلف، بخصوص رسم الخط پیشنهادی چند تن از صاحبنظران زیر نظر استاد مجتبی مینوی و رسم الخط معروف به سجاوندی است که مورد توجه دقیق قرار گرفته است.