سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
علی اکبر مهدویان چشمه گل – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد واحد یزد
الله بخش مهدویان چشمه گل – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک- رئیس دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد

چکیده:
از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه گیری شدت سیگنال،اطلاعات فاز را نیز با خود به همراه دارند،لذا می توان بااستفاده از اطلاعات فاز وبا روش تداخل سنجی (اینترفرومتری)راداری از آنها در مطالعات زمین لرزه استفاده کرد.در حالیکه دراغلب روشهای ژئودتیکی به اندازه گیریهای مکرر زمینی برای اندازه گیری جابجایی زمین نیاز است،روش تداخل سنجیراداری در ضمن ارائه پوشش زمینی وسیع،نیاز یه اندازه گیری زمینی را مرتفع می سازد.در این مطالعه با روش تداخل سنجیراداری،مدل نشان دهنده تغییرات زمین دردو زلزله ازمیت (ترکیه) وبم (ایران) ایجاد وبررسی می گیرد.در این مطاله از روشبکارگیری ۳ تصویر SAR برای تولید اینترفروگرام استفاده شده است.ابتدا از دو تصویر،اینترفروگرامی که حاوی ترکیبی ازتوپوگرافی زمین وتغییرات زمین است،بدست آمده است.سپس با استفاده از دو تصویر که یکی از آنها با دو تصویر قبلیمشترک است، DEM منطقه ایجاد گردیده است.این تصویر DEM به فاز تبدیل گردیده واز تصویر اینترفروگرام قبلی کسرگردید.تصویر خروجی،اینترفروگرام ها ومحاسبه مقدار جابجایی زمین استفاده شد .