مشخصات

به طور کلی مقاله و مطلبی که انسان تهیه میکند مانند فرزند اوست. اگرچه زحمت زیادی برای تربیت و پرورش فرزند کشیده و واقعاً او را از هر حیث شایسته، بادب و خوش خلق بار آورده و به انواع هنرها، کمالات و خوییها آراسته باشیم ولی در هنگام بردنش به مهمانی با صورت نشسته و لباسی مندرس و کثیف وی را به همراه ببریم تأثیری که در همان نظر اول روی اشخاص میگذارد چه خواهد بود؟ مقاله  ما نیز همین وضع را دارد. اگر اصول و مقررات مربوط به امر نوشتن را در مورد آن به کار ببریم و آنرا به طور آبرومند و قابل قبولی تحویل بدهیم خواننده در اولین نظر متوجه میشود این مقاله توسط شخصی باسواد و آشنا به اصول فنی تهیه شده است لذا بدون شک سعی خواهد کرد بیشتر به آن توجه نماید.

ویژگی کاغذ مقاله :

مطالب معمولاً روی کاغذهای ۲۷ لار ۲۱ سانتیمتری (A4) کاغذ سفید اعلا حدود شصت گرمی و فقط در یک روی آن نوشته می شود.

 نوشته و نویسنده:

در اولین صفحه (مطابق شکل دو صفحهای ۶۶) که آنرا صفحه ی عنوان ” مینامیم. لازم است کلیه ی اطلاعات مربوط به نوشته را به شرح زیر بیاوریم:

در بالا و وسط، عنوان مطلب نوشته میشود. اگر نوشته عنوان دوم هم دارد” آنرا داخل گیومه ” یا پرانتز زیر آن می نویسیم. کمی پایینتر(در وسط) کلمهای نظیر: نوشته ی: ، ازن، اثر، تألیف گردآوری: … وغیره (مطابق با محتوای نوشته) با دو نقطه در برابر آن و در زیر نام خود را (به صورتی که مایلیم در نوشته ظاهر شود (کامل، مختصر، نام مستعار یا هر چیز دیگر) نوشته و در زیر (اگر نوشته ی کلاسی و مربوط به درس معین باشد) نام و شماره  درس و نام کلاس و در زیر آن نام استادی که مقاله را تعیین کرده و در زیر تاریخ را می نویسیم. (می توانیم نام دانشکده و شهر و کشور را نیز اضافه کنیم که این بیشتر در تز و پایاننامه های تحصیلی معمول است).

اگر نوشته ترجمه باشد زیر عنوان کلمهای چون اثر، نوشته … با کلمهای از این قبیل با دو نقطه ()، زیر آن نام کامل نویسنده و در زیر آن ترجمه : و سپس نام و مشخصات خود را مینویسیم. توجه داشته باشید هرگاه اسامی در متن و یا در صفحه  عنوان و زیرنویس و هرجای دیگر قرارگیرند حتماً باید اول نام کوچک و سپس نام خانوادگی نوشته شود. جابهجا کردن این دو نام فقط مربوط است به جاهایی نظیر کتابنامه که بخواهیم چند اسم را از روی نام خانوادگی به صورت الفبایی مرتب کنیم. در صورتی که نوشته برای چاپ ارسال میگردد در بالا و سمت چپ این صفحه اسم و آدرس کامل نویسنده نوشته می شود. در صفحه ی دوم باید ریز نکات را به طریقی که در اول این نوشته آورده شده است نوشت یعنی در بالا حکم و در زیر آن ریز نکات یعنی قسمتهای نوشته را با جزئیات مربوطه می آوریم. البته در بالای این صفحه، عنوان و عنوان دوم باز ذکر میگردد.

مطلب از صفحه  سوم شروع می شود. بهتر است به اندازه  سه چهار سطر پایین تر ازبالای صفحه دوباره عنوان و عنوان دوم را (اگر وجود دارد) بنویسیم و با فاصلهای معادل دو برابر فاصله  خطوط اصلی مقدمه را شروع کنیم. ابتدای مطلب و ابتدای هر بند از یک تا دو سانت داخل تر شروع میگردد. نکات دستوری و نقطهگذاری باید کاملاً مراعات شود.