مقاله اصول پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسکوني در شهرهاي ايراني – اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: اصول پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسکوني در شهرهاي ايراني – اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجتمع مسکوني
مقاله پايداري اجتماعي
مقاله آسايش
مقاله نظم
مقاله بازي
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي پاياني قرن بيستم و شروع قرن بيست و يکم، پايداري به عنوان يکي از مباحث مطرح در کليه عرصه ها، به ويژه در عرصه فضاهاي شهري و معماري مطرح بوده است. اين موضوع ميتواند از طريق سه مولفه اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در کنار يکديگر به تعادل برسد. وجه اقتصادي معمولا به علت انگيزه هاي مالي و انتفاعي توسط سرمايه گذاران رعايت ميگردد. حتي در اغلب اوقات به حد افراط مورد توجه قرار مي گيرد و چه بسا مشکلاتي را از اين براي سبب ميشود. مسایل زيست محيطي نيز به فراخور هر جامعه براي خود ضوابطي دارد و مورد توجه واقع ميشود، اما آنچه مغفول ميماند وجه اجتماعي توسعه است. در پژوهش و مقاله حاضر، اصول پايداري مجتمع هاي مسکوني از بعداجتماعي شامل عدالت، زيباشناسي، راحتي، آسايش، امنيت و رشد کودکان، هويت اجتماعي و ساير مسايل مشابه در شهرهاي ايراني – اسلامي مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين راستا پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسکوني از نظر جامعه متخصصان و صاحب نظران ايراني تحت بررسي قرار گرفته تا تجربه هاي ارزشمند آکادميک و حرفهاي آنان از يک سو و تجربه زندگي آنها در مجتمع هاي مسکوني از سوي ديگر ثبت و تلفيق شود و با تجزيه و تحليل نظريه هاي دريافت شده، عوامل موثر در اصول پايداري مجتمع هاي مسکوني استخراج گردد. روش تحقيق به کار گرفته شده، روش پيمايشي از نوع پيمايشي اکتشافي است که بر مبناي تحليل، توصيف و استخراج نتايج حاصل از پرسش نامه ها و کشف اصول پايداري و روابط بين اين اصول از ديد جامعه صاحب نظران انجام ميگيرد تا در نهايت، اصول نظري پايداري مجتمع هاي مسکوني تعيين شود. در مرحله بعد، با مقايسه آن با واقعيت خارجي ميتوان به اصول عملي و راهکارهاي معماري دست يافت. اين مهم از طريق تحقيقات ميداني و تنظيم پرسشنامه ساکنان مجتمع ها انجام خواهد گرفت که در آينده به آن پرداخته خواهد شد.