سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهیه شهبازی – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو گروهخط و پست ایران
محمد عاشوری – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو گروهخط و پست ایران
صفر فرضعلی زاده – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو گروهخط و پست ایران

چکیده:

در این مقاله با توجه به نیازهای مقطعی برای اضافه بـارگیری از ترانسفورماتور و نیز مشکلات ناشی از عدم دقت در اعمال آن ابتدا به بیـان ایـن مشـکلات و سـپس بـه معرفـی مزایـای بکارگیری سیستم م انیتورینگ on-line ترانسـفورماتور جهـت کنترل اضافه بارگیری و کاهش خطرات ناشـی از آن پرداختـه شده است . در ادامه یکی از قابلیت های این سیستم بـا عنـوان برنامه Dynamic-Ratings معرفی شـده اسـت . هـدف از ایـن برنامه تعیین حدود مجاز اضافه بارگیری از ترانسـفورماتور بـا توجه به معیارهایی نظیر دمـای نقطـه داغ سـیم پـیچ و مسـایل اقتصادی مـی باشـد . در انتهـا نمودارهـا و جـداول حاصـل از اجرای ایـن برنامـه بـرروی یـک ترانسـفورماتور ۲۵۰ MVAآورده شده است .