مقاله اضافه وزن بعنوان عامل محافظتي در برابر وقوع زوال عقل در سالمندان ۸۰ سال و بالاتر آسايشگاه کهريزک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اضافه وزن بعنوان عامل محافظتي در برابر وقوع زوال عقل در سالمندان ۸۰ سال و بالاتر آسايشگاه کهريزک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوال عقل
مقاله شاخص توده بدني
مقاله دور کمر
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: بادامچي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فداي وطن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين مطالعه، ارتباط نمايه توده بدني و دور کمر در سنين سالمندي با خطر وقوع زوال عقل در گروهي از سالمندان ايراني بررسي شد.
روش بررسي: در مطالعه مقطعي حاضر ۱۰۷ فرد مسن ۸۰ سال مقيم بنياد خيريه کهريزک مورد بررسي قرار گرفتند. براي ارزيابي زوال عقل از پرسشنامه «بررسي مختصر وضعيت شناختي» استفاده شد و نمايه توده بدني به صورت وزن (کيلوگرم) تقسيم بر مجذور قد (سانتي متر) محاسبه شد.
يافته ها: در يک مدل رگرسيون لوجستيک چند متغيري، اضافه وزن در سنين سالمندي به عنوان يک عامل محافظتي مستقل و معني دار زوال عقل معرفي شد (نسبت شانس ۰٫۲۴، فاصله اطمينان %۹۵، ۰٫۰۶-۰٫۹۳)، همچنين هيچ رابطه معني داري بين دور کمر و خطر وقوع زوال عقل وجود نداشت.
نتيجه گيري: اضافه وزن در سالمندي به عنوان يک عامل محافظتي در برابر خطر وقوع زوال عقل نشان داده شد.