سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حسین شریف آرا – رئیس اداره گزارش ها و ارتباطات اداره کل امور بین المللی جمعیت هلال اح

چکیده:

اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم در استفاده درست از امکانات طبیعی و رعایت پیشگیری های لازم و به موقعمی تواند مانع از تبدیل حوادث طبیعی به حوادث مرگبارشود و در نتیجه از میزان خسارتها به جان و اموالمردم بطور چشمگیر بکاهد. مدیریت امداد و نجات و منابع اطلاع رسانی در تعاملی سازنده می توانند خدمات بسیار موثری به قربانیان سوانح ارائه دهند.آنان یم توانند در این هم پیکانی ضمن ایحاد اعتبار و اطمینان، کمک های بسیارزیاد ملی و بین المللی را جذب نمایند. رسانه ها به عنوان عوامل اطلاع رسان منابع قابل اطمینان اطلاعات می باشند که می توانند مدیریت امداد ونجات را در اداره امور و تصمیم گیری ها در شرایط بحرانی کمک کنند و مدیریت امدادو نجات نیز با ارائه کاری شفاف و موثر می تواند برای رسانه ها در برقراری ارتباطبا خوانندگان، بینندگان و شنوندگان ایجاد اعتبار نمایند . رسانه ها مانند امدادگران از ویژگی های حرفه ای کار خود برخوردار می باشند. بنابراین لازم است نیروها تحت پوشش مدیریت امداد و نجات آموزشهای لازم در کار با رسانه ها فرا گیرند.در واقع نیروهای امدادگر در کنار رسانه ها و حوادث، مثلثی را تشکیل می دهند که از ویژگی های خاص تعاملی خود برخوردار است. همه ضمن بکارگیری تخصص های حرفه ای خود برای یک هدف فعالیت می نمایند تا بتوانند ضمن بیطرفی و بیغرضی و رعایت احترام به قربانیانسوانح در صحنه های حوادث مختلف به نحو موثری نقش آفرینی نمایند. بدیهی است درک متقابل و دوری از هر گونه تنش و استفاده از آخرین فن آوری های تخصصی کار در هر دو حوزهمی تواند زمینه مناسب جهت انجام یک کار پر ثمر برای مدیریت امداد ونجاتو رسانه ها ایجاد نمایند.