سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی خوشبخت مروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه­های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگ
علی فاخر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

آزمون دینامیکی شمع با استفاده از Pile Driving Analyzer، امروزه به عنوان روشی جدید در تخمین ظرفیت باربری شمع مورد استفاده قرار می­گیرد. در حال حاضر، تطابق اطلاعات نمودار نیرو- زمان محاسبه شده با اطلاعات ثبت­شده و انتخاب متغیرهای مقاومتی خاک، با استفاده از نرم­افزار مکمل آن، CAPWAP، جهت بدست آوردن ظرفیت باربری شمع، یک روند تجربی است. لذا با در نظر گرفتن طبیعت آزمون و خطای موجود در الگوریتم برنامه و تنوع در تعداد متغیرهای موثر خاک که CAPWAP در طی فرآیند بدست­آوردن بهترین تطابق از آن استفاده می­کند، این امکان وجود دارد که با انتخاب متغیرهای مختلف به شاخص تطابق (Match quality) یکسان با نتایج ظرفیت باربری متفاوت دست یافت. در این مقاله سعی شده است میزان تغییر در پارامترهای مختلف خاک و اثر آن روی توزیع ظرفیت باربری بین جدار و نوک شمع و ظرفیت باربری کلی، با هدف رسیدن به شاخص تطابق مشابه برای یک رکورد مشخص، مورد بررسی قرار گیرد.