مقاله اعتبارسنجي مراكز آموزش ضمن خدمت كاركنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۲۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجي مراكز آموزش ضمن خدمت كاركنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارسنجي
مقاله نيازسنجي
مقاله برنامه ريزي
مقاله اجرا
مقاله ارزشيابي
مقاله آموزش ضمن خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ذوالفقار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجي دروني و بيروني مراکز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است که در آن به رتبه بندي مراحل آموزش ضمن خدمت (نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي) در سطح منطقه و رتبه بندي واحدهاي منطقه از نظر كفايت مركز آموزش ضمن خدمت مي پردازد. روش تحقيق توصيفي است كه از نظر هدف کاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي- پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان، اعضاي هيات علمي و مديران واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي است که جمعيت آماري آنها را ۲۶۰۰ نفر تشکيل مي دهد. براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است. نمونه آماري بر اساس فرمول هاي آماري کوکران تعداد ۳۲۴ نفر محاسبه شده است. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضريب پايايي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ %۸۷ و براي هر يک از مولفه هاي نيازسنجي %۷۵، برنامه ريزي %۷۷، اجرا %۷۸ و ارزشيابي %۸۰ بوده است. داده هاي جمع آوري شده به کمک آزمون هاي T و تحليل واريانس يک طرفه و پس آزمون L.S.D و به كمك نرم افزار spss و Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين نمره كفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي به تفكيك واحدهاي منطقه ۱۰ تفاوت معني داري وجود دارد و مرحله اجرا داراي بيشترين كفايت مي باشد. به لحاظ نمره کفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي واحد شاهرود در رتبه اول و واحدهاي گرگان، مينودشت به ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار دارند.